Tananyag - Digitális tananyagokról általában

Digitális tananyag - Interaktív Oktatástechnika Portál - Interaktív tábla, interaktív panel, digitális rajztábla, táblamásolók, digitális mikroszkóp, oktatási projektor, ultraközeli vetítés, szuperközeli projektor, dokumentumkamerák, feleltetőrendszerek, feleltető rendszerek, PC és laptop, e-papír, digitális toll, digitális olvasóköny, webkamera, nyelvi laborork, interaktív tanterem, táblaszoftver, interaktív tananyag, pedagógus képzés - Információk egy fedél alatt www.iot.hu

Az oktatástechnikában zajló paradigmaváltást a technikai (tan)eszközök fejlődése indukálja, de lényegét a tanítás-tanulás folyamatának, módszertanának változása adja. A digitális írástudás digitális tananyag, digitális tartalom nélkül értelmezhetetlen. De mit is értsünk digitális tananyagon? Vajon a hagyományos tananyagoktól végleg búcsút kell venni?

A "digitális tananyag" fogalmát általánosságban nehéz definiálni, hiszen az interaktív oktatástechnika használta digitális tartalmakról az óvodai neveléstól a közoktatáson át, a felsőfokú oktatásig, sőt azon túlmenően is, mindenféle képzés kapcsán beszélhetünk.

Mégis adódnak olyan kapaszkodók, melyek mentén jobban eligazodhatunk a nevelés-oktatás során használható digitális tartalmak témakörben.

Legegyszerűbb megközelítésben digitális tananyag lehet minden elektronikus (ma már szinte kizárólag digitális) formátumban tárolt és elérhető szellemi alkotás, amely alkalmas valamilyen tudás, információ átadására, közvetítésére.

Digitalizált tartalom: az első generáció

Ilyen lehet egy beszkennelt és ezáltal digitalizált hagyományos tankönyv, vagy annak részletei.

Digitalizált tartalomnak tekinthetünk egy oktató videofilmet, vagy mesefilmet is, de ez is inkább csak egy elemét (modulját) adja egy "valódi" digitális tananyagnak, mintsem maga legyen "a" digitális tananyag.

Ezek a digitalizált formátumú anyagok képezik a digitális tananyagok első generációját

Jelentőségét nem szabad lebecsülni, hiszen adott esetben éppen egy ilyen típusú anyag (saját, beszkennelt órai jegyzetek, írásvetítő fólián meglévő előadások digitalizálva...) lehet az első digitális tananyaga az interaktív oktatástechnikával, digitális táblával ismerkedő pedagógusoknak.

Az oktatófilm, vagy egyéb digitális mozgókép, mint digitális tartalom jelentősége - az interaktív tábláknak köszönhetően - pedig biztosan szerves részét fogja képezni a digitális tananyagoknak.

Hagyományos, papíralapú és/vagy fóliára írt anyagok korszerű és egyszerű, akár "ad hoc" digitalizálási lehetőségéről lásd >>> Kapcsolódó cikkek

Az első generációhoz tartozó digitalizált tartalmak önmagukban tipikusan nem interaktív médiák, többnyire csak passzív szemlélődést, lejátszást, olvasást tesznek lehetővé.

Digitális tartalom: a második generáció

A második generációs digitális tananyagok alapvető tulajdonsága, hogy eleve digitális író-, és szerkesztőeszközökkel készülnek, kimondottan számítógépes felhasználásra.

Ide sorolhatjuk, mint legegyszerűbb példát a valamilyen bemutatószerkesztő programmal elkészített, és a számítógépen, aktívtáblán ... lejátszott (saját) digitális tartalmakat, anyagokat.

Ilyen típusú digitális tananyagok fejlesztése központi támogatással már évekkel ezelőtt elkezdődött, és ma a közismereti és szakképzési ismeretek széles skáláját átfogó, milliónyi digitális tananyag (egység) érhető el az interneten keresztül.

Ezen túlmenően az Internet kimeríthetetlen forrása az ilyen jellegű tartalmaknak.

A második generációs tananyagok főbb jellemzői:

  • multimédiás elemek használata (képek, animációk)

  • az interaktivitás lehetősége (tesztek, elágazások, választási lehetőségek formájában)

  • a hagyományos tankönyvszerkesztési modellt követik és leginkább a nyomtatott könyvet egészítik ki

  • többnyire módszertani leírás is tartozik hozzájuk, ezért ezeket akár önállóan, valódi tananyagként is lehet használni

Interaktív, digitális tartalom: a harmadik generáció

Harmadik generációs digitális tananyaghoz sorolhatjuk azokat a kimondottan oktatási céllal készülő, legtöbbször a NAT-hoz illeszkedő digitális tartalmakat, amelyek az alábbi jellemzőkkel bírnak:

  • mindenekelőtt interaktívak (a résztvevő aktív cselekvése szükséges a tanulási folyamatban)

  • multimédiásak: (kevesebb) szöveg, (több) álló- és mozgókép, plusz hang

  • gyakran alkalmaznak hivatkozásokat (a lineáris tanulási modellel szemben ezek mátrix jellegűek: lehet "bolyongani", "ide-oda ugrálni")

  • önálló tananyagként is megállják helyüket, módszertani útmutatóval vannak ellátva. Nyomtatott anyag (ha van), kiegészítheti a digitális anyagot

  • a tanulás és a számonkérés folyamata szorosan összeolvad (az egyes ismeretanyag modulokat interaktív teszt zárja le, vagy maga az anyag is olyan, hogy továbblépni csak helyes válasz(ok) esetén lehet)

Kollaboratív, interaktív, digitális tartalom: a negyedik generáció?

A bevezetőben említett technikai/technológiai lehetőségek okozta hatás indirekt módon is jelentős változásokat fog magával hozni.

Az internet, mint kommunikációs közeg, a maga eszközeivel megteremtette a (globális) kollaboráció lehetőségét.

Az oktatás terén ez azt fogja eredményezni, hogy megjelennek az olyan digitális tartalmak, akár digitális tananyagok, melyek egy, akár multikulturális közösség produktumai (szemben az előzőleg leírt generációs modelleknél, ahol legtöbbször egy szerzős, vagy egy kis létszámú. zárt szerzői kollektíva produktumával találkozunk).

Az iskolán kívüli világban ma már jól ismert Web 2.0 fogalmak hamarosan teret fognak nyerni a (köz)oktatás területén is. >>> Kapcsolódó cikkek

A hagyományos, papíralapú tankönyvek létjogosultsága a digitális tananyagok megjelenésével még jó ideig nem kérdőjeleződik meg.

Belátható időn belül várható viszont a (tan)könyvek digitalizálódása is, abban azonban biztosak lehetünk, hogy papíralapú könyvekre még ekkor is szükségünk lesz. >>> Kapcsolódó cikkek

Természetesen más arányokkal, mint a jelenlegi oktatási kultúrában.

Hozzászólás

Név:
E-mail cím:
Weblap:
Tárgy:
Hozzászólás: